Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

lis. 3, 2019

Na temelju članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni Glasnik Grada Zagreba 10/2012, 3/2018, 6/2019, 18/2019) Upravno vijeće DOMA ZA STARIJE OSOBE CENTAR, Zagreb, Klaićeva 10, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu Doma za starije osobe Centar, površine 25,89 m2, opremljen za obavljanje frizerske i pedikerske djelatnosti. Poslovni prostor nudi se u viđenom stanju.
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor je 1.500,00 kuna.
 3. Poslovni prostor ima priključak struje, grijanje, telefon i mogućnost korištenja sanitarija.
 4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje frizerske i pedikerske djelatnosti, ili frizerske djelatnosti.
 5. Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.
 6. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne zakupnine na IBAN HR1124020061100939257 otvoren kod Erste Bank.
 7. Natjecateljima koji polože jamčevinu, a ponude im ne budu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 30 dana, od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.
 8. Izabrani natjecatelj za zakup poslovnog prostora obvezan je nakon primitka odluke Upravnog vijeća, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa iz točke 6. do visine triju ponuđenih zakupnina.
 9. Osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
  Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren..
  Pravo prednosti ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
  Ako se na pravo prednosti za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, prednost imaju osobe iz stavka 1.ovog članka.
 10. Nisu dozvoljene zajedničke ponude niti se poslovni prostor može dati u podzakup.
 11. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
 • Ispunjeni obrazac ponude koji je sastavni dio ovog natječaja popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja,
 • Preslika osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe,
 • Izvornik ili ovjerena preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu – obrtnik)
 • Izvornik ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog registra ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu)
 • Izvornik ili ovjerena preslika potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 • Izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju duga natjecatelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 • Dokaz o solventnosti – BON2 ili SOL2 (samo za pravne osobe),
 • Dokaz o uplati jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije kojom se dokazuje prednost, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,
 • IBAN žiro ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
 • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u nominalnom iznosu u kunama, veći od početnoga.
 1. Svi natjecatelji mogu osobno uz nazočnost osobe ovlaštene od strane Doma razgledati poslovni prostor svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.
 2. Pisane ponude u zatvorenoj omotnici mogu se dostaviti na gornju adresu u tajništvo Doma neposredno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Ponuda za zakup“.
 3. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večernjem listu i na WEB stranici Doma.
 4. Javno otvaranje ponuda provest će Upravno vijeće Doma dana 23.10.2019.god. u 16,00 sati u prostorijama Doma, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 5. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
  Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Upravno vijeće Doma će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 6. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 7. Najpovoljniji natjecatelj dužan je po konačnosti odluke Upravnog vijeća, a prije sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu od 12 mjesečnih zakupnina kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
 8. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 9. Natjecatelji koji nisu zadovoljni rezultatima natječaja mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću doma u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja.
 10. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava i solemnizirati kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
 11. Ukoliko izabrani najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju Ugovora o zakupu u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja, Upravno vijeće može sklopiti Ugovor sa slijedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 12. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće održavanje zakupljenog poslovnog prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (električna energija, voda, telefon, grijanje, komunalna i vodna naknada, čistoća i dr.) sukladno pozitivnim propisima.
 13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne plaća se PDV jer je naručitelj oslobođen obveza PDV-a sukladno članku 37. St.1.točka g. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 14. Odbiti će se ponude:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave, odnosno ponude,
 • fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja,
 • pravnih osoba koje nisu solventne,
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti, te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja.
 1. Dom zadržava pravo neizbora nijednog ponuditelja i pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.
 2. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na telefon: 01/49-24-142, 49-24-144, 49-24-150.

 

PONUDA/PRIJAVA

 

KONTAKT

Adresa: Klaićeva 10, ZAGREB
Tel: +385 01 49 24 100 (centrala)
Fax: +385 01 49 24 160
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr


LOKACIJA CRNATKOVA

Adresa: Crnatkova 14, ZAGREB
Kontakt – socijalna radnica:
Tel: +385 01 48 43 404
Fax: +385 01 48 43 404
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr